27.11.23 Nyheder

AMBITIONSNIVEAUET ER HÆVET MARKANT I BETONINDUSTRIEN

Dansk Beton, som står bag Bæredygtig Beton initiativet, er nu klar med et nyt roadmap, der præsenterer en opdateret ambition om at reducere CO2-aftrykket med 70 pct. frem mod 2030 i stedet for blot 50 pct.

På billedet ses vinderen af Betoninnovations Prisen 2023, Fremtidens Gårdhave på Straussvej i København. Ud over at være et klimatilpasningsområde, skabt af Københavns Kommune, er projektet kendetegnet ved, at der i vid udstrækning er anvendt beton med 100 pct. groft genbrugstilslag i en kombination med genbrugte chaussésten, fortovsfliser og skiferfliser.

Foto: Torben Eskerod

”I forhold til det første roadmap, som vi lancerede for fire år siden, er der sket meget i byggebranchen i almindelighed, ligesom vi er blevet en del klogere i betonbranchen i særdeleshed.” Det siger Dorthe Mathiesen, der er chef for Dansk Beton, i forbindelse med at Bæredygtig Beton initiativet har hævet ambitionsniveauet, når det gælder ønsket om at reducere CO2-aftrykket i betonkonstruktioner.

For fire år siden var ambitionen, at det skulle reduceres til 50 pct. frem mod 2030, men nu er  ambitionen en reduktion på 70 pct. Dorthe Mathiesen forklarer det nye mål således, at for fire år siden var et skøn det bedste bud på fremtiden, mens man nu qua branchens mange initiativer til at fremme den grønne omstilling er i stand til at komme med et mere kvalificeret bud. Blandt andet på baggrund af en hævet målsætning i cementindustrien.

”Der er ikke nogen tvivl om, at det helt store ryk skal komme fra cementindustrien, og her tænker jeg ikke kun på Aalborg Portland, men på alle leverandører i cementindustrien samt i den indsats, man kan gøre i hele produktionsprocessen,” siger chef for Dansk Beton, Dorthe Mathiesen.

Foto: Ricky John Molloy

SKAL SAMLE HELE VÆRDIKÆDEN

”Vi er blevet i stand til at foretage kvalificerede beregninger, blandt andet fordi de primære leverandører til betonbranchen for alvor er blevet opmærksomme på klimaudfordringerne. Vi kan ikke garantere, at vi når målet, men vi gør, hvad vi kan for at lægge pres på leverandørerne,” siger Dorthe Mathiesen videre. Hun understreger samtidig vigtigheden af, at hele værdikæden er med i processen.

Dansk Beton har udarbejdet det nye roadmap med hjælp fra Teknologisk Institut. Betonindustriens største aftryk ligger i den cement, der indgår i betonen, så når cementindustrien hæver barren, er det oplagt at genberegne betonindustriens målsætning under antagelse af, at cementindustrien lykkes. Dorthe Mathiesen er meget tilfreds med, at betonbranchen er klar til at revurdere målsætningen.

Drivhusgasprotokollen er en international regnskabsteknik, der anvendes til at spore, kontrollere og rapportere drivhusgasemissioner. For cementproducenter vil den største udledning typisk ligge i Scope 1, mens den for betonproducenter typisk vil ligge i Scope 3.

Foto: Dansk Beton

BETONBRANCHEN HAR UDVIKLET SIG

”Der er ikke nogen tvivl om, at det helt store ryk skal komme fra cementindustrien, og her tænker jeg ikke kun på Aalborg Portland, men på alle leverandører i cementindustrien samt i den indsats, man kan gøre i hele produktionsprocessen,” uddyber Dorthe Mathiesen, idet hun erkender, at det er en stor opgave for producenterne, idet det handler om at få sat så mange optimeringsprojekter i spil som muligt.

Med udtalelsen om, at der er sket meget siden første udgave af roadmap’et, signalerer hun, at betonbranchen har udviklet sig, både når det gælder mere klimavenlige recepter og produktionsmetoder, men hun understreger ligeledes vigtigheden af samarbejde blandt alle parterne i et byggeprojekt, herunder arkitekter, rådgivere og ingeniører, der har en stor opgave i at materialeoptimere uden, at det går ud over kreativitet, holdbarhed eller styrke.

På konferencen ”Bruges der for mange materialer i bygge- og anlægsprojekter?” pointerede vicedirektør Lise Aaen Kobberholm, fra Social- og Boligstyrelsen, at byggebranchen generelt har flyttet sig i den rigtige retning, når det gælder den grønne omstilling.

Foto: Henrik Malmgreen

PARTNERSKABER ER VEJEN FREM

Meget tyder dog på, at byggebranchen er på vej i den rigtige retning, og at der over en bred kam er sket et holdningsskift. Det kom for nyligt til udtryk på konferencen ”Bruges der for mange materialer i bygge- og anlægsprojekter?” arrangeret i samarbejde mellem DI Byggeri samt Dansk Beton. Her sagde vicedirektør, Lise Aaen Kobberholm, fra Social- og Boligstyrelsen blandt andet til deltagerne fra byggebranchen:

”I er et helt andet sted, end I var for blot et år siden. Vi plejer at være så gode til at pege alle mulige andre steder hen, nu peger I også på jer selv. Det er nyt, og det lover rigtig godt.” Samtidig understregede Lise Aaen Kobberholm vigtigheden af branchemæssige partnerskaber på tværs af såvel den offentlige som den private sektor.

”Den nye målsætning for betonindustrien vil være et pejlemærke for Dansk Betons medlemmer i de kommende år og vil være grundlaget for de aktiviteter, der igangsættes i betonindustrien,” siger Casper Mathiasen.

Foto: Jacob Lerche

LOVGIVNINGEN BAKKER OP

Den 1. januar i år trådte nye klimakrav til byggeriet i kraft, idet alt nybyggeri med et etageareal på mere end 1.000 kvm. maksimalt må udlede 12 kg. CO2-ækvivalenter pr. kvm. pr. år, og fra 2025 vil der blive indført tilsvarende grænseværdier for alt nybyggeri uanset størrelse. De nye grænseværdier er endnu ikke fastlagt, men Dorthe Mathiesen hilser stramningen velkommen, da det er med til at sætte endnu mere skub i omstillingen.

Casper Mathiasen,  der er bestyrelsesleder i Dansk Beton og direktør i Unicon, er ligeledes glad for det hævede ambitionsniveau i det nye roadmap for betonindustrien. Eksempelvis kan nævnes, at Aalborg Portland frem mod 2030 har en målsætning om at reducere deres Scope 1-udledning med 73 pct. Derudover er der opdaterede ambitioner for CO2-reduktion med hensyn til armeringsfremstilling og delmaterialer til beton. Samtidig forventes yderligere elektrificering i betonindustrien.

”Den nye målsætning for betonindustrien vil være et pejlemærke for Dansk Betons medlemmer i de kommende år og vil være grundlaget for de aktiviteter, der igangsættes i betonindustrien,” siger Casper Mathiasen, der er bestyrelsesleder i Dansk Beton og direktør i Unicon.

Forudsætning for det nye roadmap

  • Produktionsmængderne er på niveau som i 2019. Antagelsen bygger på en forventning om, at betonmængden til byggeri vil falde grundet mere ressourceeffektivt byggeri, mens betonmængden til anlæg vil stige grundet behovet for nye anlæg i den grønne omstilling samt klimatilpasning.
  • Cementfremstillingen (Scope 3) følger visionerne fra Aalborg Portlands roadmap for 2030, hvor det antages, at der sker en 73 pct. reduktion i CO2-udledningen.
  • Der opnås 10 pct. CO2-reduktion hos betonproducenterne som følge af optimerede betonrecepter med reduceret cementindhold i betonen.
  • Cement importeret fra udlandet (Scope 3) opnår samme CO2-reduktion som visionen hos Aalborg Portland.
  • Armeringsfremstilling (Scope 3) opnår 50 pct CO2-reduktion, jævnfør roadmap fra stålindustrien.
  • Fremstilling af delmaterialer til beton (Scope 3) opnår 50 pct. CO2-reduktion.
  • For betonproducenternes Scope 1 - transport af beton - forventer fabriksbetonindustrien, at en stor del af flåden er elektrificeret. Transport af betonelementer vil være mindre elektrificeret.
  • For betonproducenternes Scope 2 - udledning på fabrikkerne - forventes en markant reducering som følge af Energistyrelsens fremskrivning for energiforsyning.
  • Samlet set er der regnet med en reduktion for betonproducenterne på 50 pct for Scope 1 og 2. De betragtes samlet, da det udgør en mindre del af det samlede aftryk.
Henrik Malmgreen
Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold