21.03.23 Nyheder

NU ER MÅLET 100 PCT. GENBRUG AF RÅSTOFFERNE FRA NEDRIVNINGSBETON TIL NY BETON

Med et nyt projekt initieret af affaldsbehandleren Norrecco skal der arbejdes på at udvikle metoder til 100 pct. genbrug i et lukket kredsløb af råstofferne fra genbrugsbeton. Med de knusemetoder og processer, der i dag er tilgængelige, er det reelt kun stenfraktionen med korn større end 4 mm, som kan anvendes fra den knuste nedrivningsbeton til genanvendelse i ny beton. Det skal der laves om på.

Norrecco er en af landets største behandlere af jord-, bygge- og anlægsaffald og står i spidsen for det nye projekt, hvor man sammen med en håndfuld partnere skal udvikle metoder til 100 pct. adskillelse og oparbejdelse af råstofferne i den beton, der i dag bliver til affald ved nedrivnings- og renoveringsprojekter. Region Hovedstaden er sparringspartner og har sammen med nedrivningsvirksomheden P. Olesen bidraget til projektet med nedrivningsbeton fra Bispebjerg Hospital.

Foto: Norrecco

Over årene har den danske cement- og betonbranche gjort sig mange overvejelser omkring, hvorledes man kan være med til at sænke byggebranchens CO2-aftryk. Det gør man naturligvis stadig, og der produktudvikles fortsat med henblik på at skabe mere bæredygtige byggematerialer. Som eksempel herpå kan nævnes CALLISTE-projektet, hvis formål er at udvikle cement til en mere klimavenlig og bæredygtig beton.

Nu er imidlertid endnu en udfordring rykket ind på branchens bæredygtighedsdagsorden, nemlig det faktum, at råstoflagrene af sten og sand er under pres. Derfor er det nødvendigt at sætte ekstra skub i det arbejde, der handler om mulighederne for at recirkulere nedrivningsbeton til ny betonproduktion. Det vil naturligvis også være til gavn for klimaet, men nu er udsigten til mangel på råmaterialer en mindst lige så stor motivationsfaktor.

”Med projektet vil vi udvikle metoder og teknologi til at bevare råstoffernes oprindelige kvalitet, og samtidig reducere den samlede CO2-udledning i forhold til konventionel betonproduktion. Derfor har vi sammensat et partnerskab, der både rummer producenter af cement og beton, affaldsbehandlere, leverandører af udstyr og eksperter i betonanalyser samt test”, siger Jette Bjerre Hansen fra Norrecco.

Foto: Seidel Photography

100 pct. genbrug af alle materialer

”Det er tvingende nødvendigt, at vi knækker koden til at etablere et bæredygtigt forbrug af råstoffer i ny beton og cement. En af vejene hertil er at sikre cirkulært producerede råstoffer af høj kvalitet. I fremtiden vil det kræve, at vi kan adskille og oparbejde 100 pct. af råstofferne i den beton, der i dag bliver til affald ved nedrivnings- og renoveringsprojekter”. Det siger Jette Bjerre Hansen, der er udviklings- og bæredygtighedschef i Norrecco.

Norrecco, der er en landets største behandlere af jord-, bygge- og anlægsaffald, er nu gået sammen med en række partnere med henblik på at udvikle den bedst mulige teknologi til at erstatte nyopgravet sten og sand i beton med oparbejdet knust og sorteret beton fra nedrevne betonkonstruktioner. De fem partnere i projektet er FLSmidth A/S, Aalborg Portland A/S, Unicon A/S, MIS Recycling A/S samt PELCON Materials & Testing Aps.

Projektet er støttet af Miljøministeriet

Det løber over en 3-årig periode, og er støttet af MUDP - Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljøministeriet. Region Hovedstaden er sparringspartner og har sammen med nedrivningsvirksomheden P. Olesen bidraget til projektet med nedrivningsbeton fra Bispebjerg Hospital. Men selv om recirkulationstanken i sig selv er fin, kræver det helt nye metoder at opnå det fulde udbytte.

Med de knusemetoder og processer, der i dag er tilgængelige, er det reelt kun stenfraktionen med korn større end 4 mm, som kan anvendes fra den knuste nedrivningsbeton til genanvendelse i ny beton. Selv dette sker i dag kun i meget begrænset omfang. Størstedelen af de mindre partikler af sten, sand og cement på 0-4 mm bliver i dag downcyclet og anvendes f.eks. som fyldmateriale og bærelag under asfalt. Finfraktionen udgør 40-50 pct. af al nedrivningsbeton og har - hvis kvaliteten af sand og cement kan bevares - ligesom stenfraktionen potentiale til at blive genanvendt som råmateriale af høj kvalitet i ny beton eller cement.

Kan skabe ny beton i topkvalitet

”Vi kan ikke fortsætte med at forbruge råmaterialer i det omfang, vi ser i dag. Byggeaffald bør behandles som en ressource til fremtidens byggeri og infrastruktur. Kunsten er derfor at udvinde sten, sand og cement fra kvalitetsbeton som fraktioner, der kan genbruges igen og igen i et lukket, cirkulært forløb, hvor de ikke ender deres livscyklus som vejmaterialer før tid,” siger Jette Bjerre Hansen videre. Hun bakkes op af Peter Laugesen, der er direktør i PELCON, og herfra kommer et overraskende budskab.

Målet med projektet er at udvikle et såkaldt ”closed loop”, der er et lukket kredsløb med cirkulær produktion, hvilket vil sikre genanvendelse af 100 procent af råstofferne, også den fine fraktion, i ny beton.

Foto: Illustration af Norrecco

”Nu skal vi lige have skudt projektet i gang for alvor, men jeg er af den sikre overbevisning, at hvis vi bliver i stand til at adskille og separere materialerne på en ordentlig måde, vil vi med det materialekendskab, vi har i dag, ligeledes blive i stand til at skabe fundamentet for ny beton, der faktisk har en højere kvalitet end den beton, der rives ned. Som eksempel vil en fuld separation af en P-beton sikre at sand- og stenfraktionen er renset for en svag cementpasta. Hvis vi samtidig kan fjerne en god del af den porøse flint fra oprindelige P-sten, kan vi forhåbentlig opgradere dem til M-sten”, siger Peter Laugesen fra Pelcon.

Skal blive en del af forretningen

Hvis det kommer til at holde stik, står byggebranchen med mulighed for at udnytte en helt ny råstofressource, og over årene har Norrecco været med i en del projekter, blandt andre Sydhavn Genbrugscenter i København. Her var 40 pct. af betonen genanvendt beton, der kom fra en nedrevet skorsten på Amagerværket, et projekt der i øvrigt har vundet Bæredygtig Beton Prisen. Ifølge Jette Bjerre Hansen ønsker man imidlertid nu at gå fra case-by-case stadiet til det stadie, hvor nedrivningsbeton så at sige bliver en del af forretningsstrategien i Norrecco.

”Derfor er vi glade for at have samlet dygtige og ambitiøse aktører fra hele værdikæden i dette forløb. Det handler ikke kun om at genanvende materialer, men også om at gøre det på en måde, der er kvalitetsmæssig forsvarlig. MIS Recycling, FLSmidth og PELCON er eksperter på blandt andet knusningsmetoder, hvilket er vigtigt, da vi skal ned og arbejde med fraktionsstørrelser, vi ikke har erfaring med. Men lige så vigtigt er det, at de materialer, som bliver produceret, kan genanvendes i ny beton og cement. Unicon og Aalborg Portland’s erfaring med produktudvikling og fuldskalaproduktion skal derfor i projektet sikre, at de udviklede løsninger er skalerbare til levering på markedet.”, siger Jette Bjerre Hansen videre.

En af parterne i projektet er Unicon, hvorfra adm. direktør Casper Mathiasen for nylig udtalte til Dansk Beton, at man her har set, hvad vej vinden bærer i forhold til tilgængeligheden af jomfruelige råmaterialer. Langt højere grad af genanvendelse er en simpel nødvendighed, mener han.

Foto: Maria Fonfara

Potentialet stort og interessant

Planen er altså, at genanvendt nedrivningsbeton bliver en fast materialevare i Norreccos produktkatalog, og da der netop skal være styr på nedknusningen, vægter Jette Bjerre Hansen ligeledes samarbejdet med MIS Recycling samt FLSmidth højt. Hos sidstnævnte har man stor erfaring med levering af udstyr til såvel cementproduktion som minedrift, og ifølge Bodil Recke, der er Head of Green Innovation hos FLSmidth, kigger man ind i en fremtid med masser af perspektiv.

Der er et betydeligt klima- og ressourcemæssigt potentiale i at finde nye løsninger til genanvendelse af nedrivningsbeton til cirkulær produktion i et ”closed loop” - det vil sige et lukket kredsløb, hvor 100 pct. af nedrivningsbetonen bliver genanvendt igen og igen til produktion af ny beton i stedet for at blive downcyclet. Men der er ifølge Bodil Recke også et stort internationalt potentiale for projektets teknologi og metoder.

Muligt eksporteventyr venter

”Som udstyrsleverandør til cementindustrien på globalt plan er det nærliggende for os at kunne tilbyde løsninger til at reducere både klima- og ressourcebelastningen. Vi har også styrken til at kunne få projektets teknologiske løsninger ud på et internationalt marked. Vi håber på baggrund af projektet at kunne fremme Danmarks eksport af løsninger til den grønne omstilling og være med til at drive udviklingen af sektoren på globalt plan”, siger hun.

Jette Bjerre Hansen glæder sig over den store interesse for projektet. Flere steder i udlandet, hvor materialepriserne ofte er langt højere end i Danmark, er man nemlig også gået i gang med lignende projekter med henblik på at opnå 100 pct. genbrug. Hos Norrecco tager man den nye dagsorden meget seriøst og ofte går man i dialog med entreprenør eller bygherre allerede inden en nedrivning begynder med henblik på at sikre renhed og kvalitet i de materialer, der skal recirkuleres.

Fakta:

Om projektets forløb

Projektets hovedformål er at udvikle ”closed loop” teknologier til højkvalitets oparbejdning af nedrivningsbeton. Et closed loop - eller lukket kredsløb med cirkulær produktion - vil sikre genanvendelse af 100 procent af råstofferne, også den fine fraktion, i beton. De udviklede teknologier skal levere sekundære råstoffer - det vil sige cirkulært producerede råstoffer - som er 100 pct. genanvendelige, og som dermed erstatter primære råstoffer fra naturens råstoflagre af sand og sten.

Projektet har i korte træk følgende arbejdsfaser: Teknologier til optimal nedknusning og adskillelse af nedrivningsbeton i materialefraktioner (sten, sand og cement) udvikles og afprøves. For at adskille sand og cement i finfraktionen skal der udvikles udstyr, som kan findele ned til størrelser på 100 my, og i projektet bruges teknologi til at adskille sand og cement med inspiration fra blandt andet minesektoren. De teknologiske muligheder for forædling af cementfraktionen udvikles og afprøves med henblik på optimal genanvendelse med reduceret CO2-emission fra cementproduktion.

Henrik Malmgreen
Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold