07.08.21 Nyheder

STORE BETONRØR TIL KLIMAUDFORDRINGEN

Klimaudfordring

Skybrudstunneller i beton med meget store tværsnit er en vigtig del af klimasikringen i de større byer, men det er ikke uden udfordringer at producere og etablere rørledningerne

Pipe Jacking i funktion ved etablering af Damhusledningen i Hvidovre. I halen på tunnelboremaskinen presser en hydraulisk presse betonrørene ind i tunnelen et for et.

HOFOR

Til cut and cover projekter bruges gerne box culvert. Her er det på Teglholmen i Københavns Sydhavn, hvor skybrudstunnellen etableres under vejen.

Som så ofte påpeget, så var det ekstreme skybrud over København 2. juli 2011 en øjenåbner for både borgere, virksomheder og myndig­ heder. De enorme vandmasser og heraf følgende omkostninger førte til udvikling af planer for klimatilpasning af byen, herunder København og Frederiksberg kommunes skybrudsplan fra 2012.


I planen anvises forskellige måder at opmaga­ sinere og forsinke regnvandet på, så man så vidt muligt undgår at overbelaste kloakkerne, da spildevand og regnvandsafledning ikke er separeret ud i det meste af København. Overfladeløsninger og LAR er muligt nogle steder, men planen peger også på dybe, borede tunneler som løsning i de centrale dele af byen, hvor det er trangt med pladsen. Spørger man projektchef i HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) Morten Elton Jensen om store betonrør kan medvirke til at løse Danmarks Klimaudfordringer, er svaret et klart ja. Det fremgik tydeligt af et webinar, arrangeret af Dansk Betonforening for nogle måneder siden.
– Pladsen er trang i København, så det er sjæl­ dent, at vi kan lave løsninger i terræn. Og under jorden ligger der infrastruktur i tre eller fire lag. Så ofte er den eneste løsning faktisk at lave borede tunneller langt nede i jorden, eller store cut and cover projekter, forklarer projektchef for borede tunneller, Morten Elton Jensen.

SKYBRUDSTUNNELLER MED STORE RØR

Til de borede tunneller benyttes oftest Pipe Jacking, der fungerer som en mindre udgave af den metode, der bruges til Metrotunnellerne. Med en tunnel­ boremaskine forrest presses betonrør stykvis ind i den tunnel som boremaskinen efterlader/borer af hydrauliske donkrafte. I modsætning til Metroprojektet benyttes der hele rør og ikke rørsegmenter. Rørene presses således fra startskakten og hele vejen til modtageskakten, hvilket stiller store krav til rørenes kvalitet og styrke.
– Vi taler meget store rør. I øjeblikket arbejder vi med rør med en indvendig diameter på 1,6­3,4 meter. Som jeg ser det, er det ideelt med store rør, hvis man har brug for både transportkapacitet og volumen. Valby Skybrudstunnel, som kommer til at løbe fra Valby og ud til Kalvebod er 3,4 km lang og har en indvendig diameter på 3,4 m. Den kan transportere 15 m3 vand i sekundet og får et bassinvolumen på 25.000 m3. Det er en dyr løsning, men det skal sammenholdes med en forventet le­ vetid på mindst 100 år, og at der reelt ikke er andre muligheder. En anden fordel er at rørene er tætte, så tunnellerne kan etableres under grundvands­ spejlet samtidig med at man holder spildevand og grundvand adskilt, siger Morten Elton Jensen.

SLAGGEBETON

Da borede tunneller og cut and cover tunneller er meget dyre løsninger, som skal holde længe og som ikke umiddelbart kan repareres eller udskiftes, skal de anvendte rør være i den højest mulige kvalitet.
Når IBF leverer presrør og box culvert, produceres de i henhold til HOFORs omfattende kravspecifikationer BET 101 (selve betonen) og TUN 101 (tunneller) og en række andre normer og standarder. De runde rør produceres efter DS/EN 1916, der gælder for rør med indvendig diameter under 1750 mm
Større rør produceres efter det danske tillæg DS 2420­1, der gælder for rør større end 1750 mm. Det er således kun rør op til 1600 mm, der kan CE­mær­ kes. Box culvert og andre firkantede rør produceres efter en standard, der hedder DS/EN 148844.
– Ingen af disse rør er hyldevarer. Baseret på kravspecifikationerne og kravene i det enkelte udbud, designer vi rørene og deres armering specielt til det enkelte projekt, fortæller afdelingschef for afløbsteknik Jesper K.K Bang fra IBF.
Manglen på flyveaske som tilsætning til beton­ en har betydet, at man har måttet tænke i andre baner. Ingeniørfirmaet Cowi foreslog at tilsætte højovnsslagge til betonrecepten som erstatning, som de havde gode erfaringer med vedr. hensyn til holdbarhed og sulfatbestadighed, hvilket er vigtigt når rørene skal kunne transportere spildevand og vand fra skybrud. Efter tre år er slaggebetonen en sådan succes, at denne relativt bæredygtige beton nu benyttes over hele landet i projekter, hvor IBF leverer tunnelleringsrør og box culvert.

Ord-forklaring

PIPE JACKING
Åben tunnellering, hvor sektioner af betonrør i takt med boringen skubbes ind i åbningen for at danne et permanent tunnelhus.

CUT­-AND­-COVER
En cut-and-cover-tunnel bygges på stedet i en åben udgravning, som siden fyldes til.

Efterhånden som betonrørene til skybrudstunneller bliver større og større, kræves der også større og større udstyr til at håndtere rørene på fabrikken, under transport og på byggepladsen.

STORT UDSTYR

Også når det gælder produktionsfaciliteterne betyder udviklingen i retning af større betonrør helt lavpraktisk, at der er brug for større udstyr i produktionen og ikke mindst: mere plads.
– Da jeg for 16 år siden startede hos IBF i Ringe, var der lige bygget en ny hal med en 16 tons kran. Efter otte år byggede vi en større hal med en 32 tons kran, men den blev også for lille til de største emner. For tre år siden byggede vi en endnu større hal med en 50 tons kran. Når de skal fragtes over Storebælt sker det om natten og man må lukke betalingsanlægget ved broen for at vi kan komme på tværs og udenom dette, siger Jesper K.K. Bang.
Store ordrer kræver også oplagringsplads til måske 50­100 kæmpestore presserør. Virksom­ heden har også måttet anskaffe en truck, der kan løfte 30 ton, en specialsav, der kan tilpasse de store emner og en ny armeringsmaskine, der kan lave armering på rør med en udvendig diameter på op til lidt over 4000 mm.

Relateret indhold