08.05.21 Nyheder

KLIMAKRAV TIL UDBUD

Bæredygtighed

Kommende udbud på infrastruktur- området vil skulle opfylde en række klimakrav, som skal dokumenteres ved hjælp af et nyt værktøj udviklet af Vejdirektoratet

Nyt værktøj til at analysere og opgøre CO2-udledninger ved anlægs af de store veje og broer bliver nu en fælles standard for, hvordan man foretager CO2- beregninger.

Foto: Peter Jørgensen.

Vejdirektoratets nye værktøj til at  analysere og opgøre CO2-udledninger ved blandt andet planlægnings-, anlægs-  og  driftsfasen af de store veje og broer bliver nu en fælles standard for, hvordan man foretager CO2-beregninger ved alle former for projekter og aktiviteter på infrastrukturområdet herhjemme.
Det er resultatet af en dialog mellem Vejdirektoratet og en lang række aktører fra in- frastrukturområdet, herunder Banedanmark, Bygningsstyrelsen, kommuner, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Industri, Asfaltin- dustrien samt Dansk Beton.

- Vi står foran en stor opgave, hvis vi som nation skal lykkes med at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Der- for er det vigtigt, at vi taler samme sprog, så vi kan arbejde ensartet med klimamål på tværs af brancheskel. Til det formål har vi brug for et værktøj, vi alle kan anvende – og som sikrer, at vi anvender de samme metoder, datatyper og måleformer. Og her er vores nye værktøj, det så- kaldte VejLCA der fremover kommer til at hedde InfraLCA, yderst velegnet, fordi det er overskue- ligt og brugervenligt og baseret på den velkendte Excel-platform, siger områdechef Gert Ahé fra Vejdirektoratet.

BEREGNING AF CO2-EMISSION

InfraLCA er et værktøj, der gør det muligt at be- regne CO2-emissioner forbundet med et givent projekt. Dermed kan bygherrer stille krav om CO2-besparelser i udbud og indkøb.
Vejdirektoratet har allerede taget InfraLCA i brug til beregningen af klimaeffekterne på for- skellige større projekter, såsom Nordhavnstun- nellen, en mulig ny Kattegatforbindelse og ned- rivningen af den gamle Storstrømsbro. Nu skal værktøjet udbredes til hele infrastrukturområdet.

På baggrund af lanceringen af InfraLCA tidlig- ere på året har Vejdirektoratet allerede igangsat samarbejder med styrelser, kommuner, industrier, brancher, m.fl. med det formål netop at ensarte arbejdet med klimakrav i Danmark. Det får betyd- ning for alle aktører og leverandører, for Vejdirekto- ratet implementerer også InfraLCA til anvendelse i de nye klimakrav, som Vejdirektoratet vil stille i kommende udbud.
I Dansk Beton hilser vi det brede samarbejde om klimakrav på anlægsområdet velkomment.

Det er vigtigt at vi i Danmark bliver enige om en måde at dokumentere klimakrav på, således at betonproducenterne med deres nyudviklede værktøj til udvikling af EPD’er kan levere det som bygherrer og entreprenører efterspørger, siger chef for Dansk Beton i DI Dansk Industri Dorthe Mathiesen.

ORD-FORKLARING

VejLCA
Den nye LCA-model (Life Cycle Analysis (LCA) i Vejdirektoratet kaldes VejLCA og skal anvendes til at opgøre CO2- aftryk fra de produkter, der anvendes i Vejdirektoratet, som for eksempel asfalt, beton og jern/stål.

Relateret indhold